1. دو سيستم A و B شامل مايع و بخار اشباع آب با دماي T، فشار Pو حجمV موجود است. پيستون را مي‌توان به وسيله ميله آب‌بندي شده‌اي تغيير مكان داد. طي يك تحول ايزوترمال پيستون را از حالت 1 به حالت 2 مي‌آوريم. اگر دو سيستم جديد كماكان در حالت اشباع بوده و فشار آن‌ها به ترتيب PA و PB باشد كدام رابطه بين PA و PBبرقرار است؟(سراسری مکانیک)

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3. آب اشباع با كيفيت 40% در درون يك سيستم سيلندر پيستون تحت فشار حاصل از نيروي وزن پيستون و فشار اتمسفر قرار دارد. با انتقال حرارت به سيستم، بخار اشباع حاصل مي‌شود. افزايش حجم سيستم نسبت به حجم اوليه با تقريب مناسب چند درصد است؟ از حجم مخصوص مايع اشباع در مقايسه با حجم مخصوص بخار اشباع صرف‌نظر كنيد. (مهندسي مكانيك ـ‌87)

 

 
 
 
 

4.

كدام‌يك از مقادير زير خاصيت يك سيستم است؟

 
 
 
 

5. مخزن صلبي شامل مخلوطي از مايع و بخار آب اشباع در دماي محيط است. سطح مايع آب در مخزن را مي‌توان به وسيله يك آب نما مشاهده كرد. اگر به اين مخزن حرارت داده شود سطح آب …………

 
 
 
 

6.

 
 
 
 

7.