رتبه برتر های کنکوری دکتری تبدیل انرژی 1399

امسال نیز به رسم هر سال رتبه های برتر کنکور دکتری تبدیل انرژی سال 1399 از خدمات گروه آموزشی استاد سرلک استفاده کرده اند که بر خود می بالیم که توانسته ایم قدم کوچکی در رساندن عزیزان به دانشگاه های مورد علاقه اشان برداریم. 

رتبه برتر های کنکور دکتری تبدیل انرژی گروه آموزشی استاد سرلک:

دانشجویان زیر دانشجویان کلاس های آنلاین و آزمونهای آزمایشی گروه آموزشی استاد سرلک در مقطع دکتری تبدیل انرژی بوده اند.

ک

کارنامه های دکتری تبدیل انرژی:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 3:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی

کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 5:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی


کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 9:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 18:
کارنامه دکتری تبدیل انرژی
کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 27:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی

کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 31:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی

کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 77:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی

کارنامه دکتری تبدیل انرژی رتبه 241:

کارنامه دکتری تبدیل انرژی

 

طرح رتبه ممتاز دکتری ویژه آمادگی کنکور 1400 گرایش های تبدیل انرژی و طراحی کاربردی: